30. dirka Po Sloveniji 2024 12. junij - 16. junij
Tour of Slovenia

Zagotovljena čista in neoporečna pitna voda v občinah Postojna in Pivka

06.07.2023

S projektom Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop se je izvedla novogradnja in hidravlična izboljšava oz. rekonstrukcija obstoječih vodovodnih sistemov v občinah Postojna in Pivka. 

S tem se je izboljšala enakomernost rabe vodnih količin iz različnih virov oskrbe, zagotovila pa se je večja varnost oskrbe z vodo tudi v primerih možnega izpada posameznega vodovodnega vira ali dela sistema zaradi okvare.

Namen projekta je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko zagotavljanja kakovostne pitne vode. S hidravlično izboljšavo in gradnjo vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti je projekt pomembno prispeval k boljši in bolj zanesljivi javni oskrbi s kakovostno pitno vodo za obstoječe in nove uporabnike. Nov vodovod posledično zagotavlja boljše zdravje ljudi, ugodnejše življenjske pogoje, privlačnejše življenjsko okolje ter pomembno vpliva na razvojne možnosti, zlasti na področju turizma in rekreacijskih aktivnosti.

Projekt zajema izgradnjo 62.288 metrov cevovodov, 6 vodohranov, 4 črpališč/prečrpališč, 2 zajetji vode, 2 vodarni, 1 pretočno celico in 1 regulacijski objekt. 21.089 prebivalcev občin Postojna in Pivka je po izvedbi projekta deležnih varnejše oskrbe s pitno vodo, na sistem oskrbe s pitno vodo pa se je priključilo še dodatnih 54 prebivalcev.

Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi iz Kohezijskega sklada.