Tour of Slovenia
27. dirka Po Sloveniji 2021 9. junij - 13. junij

Nagradna igra Continental - pravila & pogoji

03.17.2021

Na našem profilu na Facebooku poteka nagradna igra Continental, na tem mestu pa najdete vsa pravila in pogoje nagradne igre.

CONTINENTAL NAGRADNA IGRA 

»Virtualna dirka po Sloveniji & Continental«

 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

ORGANIZATOR: 

organizator nagradne igre je SPORT MEDIA FOCUS d.o.o., Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, izvajalec pa KK Adria Mobil


POGOJI SODELOVANJA: 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Nagradna igra poteka prek Facebook profila Tour of Slovenia od 17. marca do vključno 24. marca do 23:59 ure (po času organizatorja).

V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, ki so od 17. marca do vključno 24. marca do 23:59 ure (po času organizatorja), pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje objavljeno na Facebook profilu Tour of Slovenia (https://www.facebook.com/TourOfSlovenia). Za sodelovanje v nagradnem kvizu se je potrebno tudi strinjati s pravili in pogoji o sodelovanju.

Posameznik v nagradnem kvizu lahko sodeluje večkrat, vendar se za sodelovanje v nagradnem kvizu (v primeru, da ga izpolni večkrat) šteje le eden (1) pravilen vnos.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejmejo in soglašajo s pravili in pogoji nagradnega žrebanja.


NAGRADA:

- 1 par Continental pnevmatik Grand Prix 5000

Vrednost nagrade presega vrednost 42 EUR, zato je potrebna akontacija dohodnine.

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.  Nagrajenci so dolžni sporočiti svoje podatke (ime in priimek, naslov ter davčno številko).


ŽREBANJE IN OBJAVA IZŽREBANIH OSEB: 

Žrebanje bo izvedeno najkasneje tri (3) delovne dni po zaključku nagradne igre. Igra se zaključi 24. marca 2021 ob 23:59. V žreb se uvrstijo vsi, ki so pravilno odgovorili na vprašanje ter se strinjali s pravili in pogoji. V nagradno žrebanje bodo upoštevani prvi (po času oz. datumu) pravilni odgovori posameznikov (v primeru, da bodo nagradno vprašanje izpolnili večkrat).

V nagradno igro bodo vključeni vsi, ki so v določenem roku od objave, odgovorili na zastavljeno vprašanje.

Žrebanje ne bo javno, opravljeno bo elektronsko, in sicer tako, da se tabela vseh, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja v žrebu nagradne igre, vnese v elektronsko zbirko podatkov, izmed katerih se izžreba udeležence. Rezultat žrebanja je dokončen in pritožba nanj ni mogoča.

Organizator bo izžrebanega prejemnike nagrade o prejemu nagrade obvestil direktno z objavo na Facebooku profilu Tour of Slovenia ter ga zaprosil, da v zasebno sporočilo pošlje podatke za dostavo nagrade in sicer v roku najkasneje 2 dni po zaključenem žrebanju.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec nagradne igre izrecno strinja s temi Pravili in pogoji nagradne igre in z javno objavo podatkov (imena in priimka) o nagrajencu.

Organizator ni obvezan odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih podatkov niso pravočasno posredovali.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori povezani s pravicami okrog lastništva izžrebane nagrade ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, katere podatki so bili posredovani v okviru nagradne igre oz. so bili posredovani z njene strani uradno pooblaščeni osebi ali zakonitemu zastopniku.


OBVESTILO IN PREVZEM NAGRADE: 

V kolikor nagrajenec ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov oziroma jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje in/ali v kolikor ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Nagrada, ki ostane nepodeljena zaradi neizpolnjevanja pogojev prejema nagrad s strani nagrajenca, v takem primeru ostane ne podeljena.

Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko nagrado sprejmejo le na podlagi pisne odobritve staršev oziroma zakonitega zastopnika, ki jih pri izročitvi nagrade tudi zastopa. Pisna odobritev je lahko podana potem, ko izžrebanec prejme obvestilo o nagradi. Tako soglasje pomeni tudi odobritev za sodelovanje v nagradni igri.


OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV

Nagrajenci nagradne igre morajo za prejetje nagrade organizatorju podati svoje ime in priimek ter naslov prebivališča, da bo nagrada sploh lahko poslana. V kolikor nagrajenec tega podatka ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. Organizator bo prejete podatke uporabil izključno in samo za pošiljanje nagrade. Podatke bosta izvajalec in organizator ohranila v evidenci poslanih nagrad najdlje toliko časa, dokler nagrada ni odposlana. Podatki bodo shranjeni v evidenci pri pooblaščeni osebi v Fructalu dlje časa le, v kolikor se bo nagrajenec neposredno s privolitvijo dodatno strinjal, da se podatki hranijo v bazi dlje časa in za potrebe drugega obveščanja. V kolikor nagrajenec privolitve za hranjenje in dodatno obveščanje ne poda, mora organizator izbrisati prejete podatke iz vseh evidenc in baz podatkov takoj, ko se nagrada odpošlje. Organizator obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) samo za namene izvedbe nagradne igre in namene obveščanja o nagrajencih. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po veljavni zakonodaji. V kolikor bo organizator podatke hranil dlje časa in jih želel uporabiti za kakšne druge namene, mora prejeti od nagrajencev izrecno privolitev. Pridobljene osebne podatke bosta izvajalec in organizator skrbno varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter samo za namen, za katerega so pridobljeni – torej razpošiljanje nagrad. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki hranijo in bi želel, da se takoj izbrišejo, ali pa bi želel svoje podatke popraviti, lahko to zahteva brezplačno in sicer po elektronski pošti info@fructal.si, organizator pa mora upoštevati njegovo prošnjo v roku enega meseca od prejema zahteve.


DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE: 

Nagrajena oseba je po zakonu davčni zavezanec. Organizator nagradne igre Sport Media Focus d.o.o. se zavezuje poravnati akontacijo dohodnine v primeru, da gre za posamezno nagrado, katera vrednost presega 42 €. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.


V PRIMERU TEŽAV, DODATNIH VPRAŠANJ ALI NEJASNOSTI:  

- nas kontaktirajte preko elektronske pošte info@sportmediafocus.com ali preko Facebook strani Tour of Slovenia.


DRUGE DOLOČBE:

Družba Facebook ni organizator te nagradne igre in nima nobenih obveznosti v sklopu te nagradne igre.

 

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,

- nedelovanje storitve Facebook ali ostalih spletni mest (www.gripworld.si), ki so tako ali drugače povezane z izvedbo nagradne igre,

- nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- kakršnekoli neželene posledice in/ali poškodbe, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

- kakršne koli posledice koriščenja nagrad.

 

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.

Ta pravila predstavljajo izključna pravila za organizacijo nagradne igre, sodelovanje v nagradni igri, ter za podelitev nagrade. Vsa ostala neposredna ali posredna pojasnila ali sporočila s strani organizatorja nagradne igre predstavljajo zgolj informativni povzetek teh pravil in seznanjanje o nagradni igri.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Odločitev organizatorja in izvajalca o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil ali preklica nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z dopisom po mailu.


V PRIMERU SPOROV:

ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.


Pravila pričnejo veljati dne 17. 3. 2021, s pričetkom nagradne igre.

Sport Media Focus, d.o.o.

Ljubljana, 16. 3. 2021